Funny mechanic|Sports car crashed many times|Lamborghini|BMW|Porsche

1
2

This video is mainly about a shop assistant. After ten years of driving test, I haven’t got a driving license. But the skill of repairing cars is superb. Every time the guest’s car is damaged, it can be repaired very quickly. It’s amazing and laughs at the whole scene. Let’s go to see the film!.

这一輯视频主要讲述一个修车店店员。考了十年驾照,还没有取得驾驶证。但是修理汽车技术非常精湛。每一次把客人的车弄坏之后,都能十分迅速的修好,巧夺天工,爆笑全场。赶快去看片呢!
Đoạn video này chủ yếu là về một trợ lý cửa hàng.Sau mười năm kiểm tra lái xe, t ôi không có bằng lái.Nhưng kỹ năng sửa xe rất xuất sắc.Mỗi lần chiếc xe của khách bị hư, nó có thể được s ửa rất nhanh, nó rất tuyệt vời và vui vẻ tại toàn bộ hiện trường.Hãy đi xem phim!”

Source: cuocdoidanghien.com

View More: Cuocdoidanghien Sport

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here